Wat is Sherborne Samenspel?
Sherborne Samenspel is een “doe-methode”, gericht op het vergroten van zelfvertrouwen bij kinderen en het versterken van de hechting tussen het kind en zijn of haar ouders / verzorgers. Dit gebeurt door de inzet van gerichte bewegingsvormen. Binnen deze methode is het niet de Sherborne begeleider die de oefeningen met het kind doet, maar de ouders zelf. Soms heeft een kind in de eerste levensjaren te weinig de mogelijkheid gehad om positieve lijfelijke leerervaringen op te doen. Middels Sherborne Samenspel kan het kind alsnog de mogelijkheid krijgen zich gesteund en gekoesterd te voelen door de belangrijke volwassenen in zijn of haar leven. Maar ook de eigen kracht te ontwikkelen en te durven inzetten, op een gezonde manier. Door deze overflow aan positieve lichamelijke ervaringen wordt het deel van de ontwikkeling dat het kind gemist heeft, zoveel mogelijk gecompenseerd. Er wordt bij deze methode vanuit gegaan dat het mogelijk is een verstoorde hechtingsrelatie (gedeeltelijk) te herstellen. Positieve ervaringen komen naast de eerder opgedane ervaringen te staan. De kracht van de methode ligt hem mede in het feit dat videobeelden als hulpmiddel worden ingezet. De videobeelden van de sessies worden samen met de ouders teruggekeken en geanalyseerd. Hierdoor worden de ouders zich meer bewust van de lichaamstaal en behoeften van hun kind.

Voor wie?
Sherborne is in eerste instantie ontwikkeld voor kinderen waarbij, na een pleegzorgplaatsing of adoptie, sprake is van hechtingsproblematiek. Daarnaast zetten we het in voor kinderen met gebrek aan basisvertrouwen of om meer zicht te krijgen op de behoeften van een kind.

Sherborne samenspel kan een positieve bijdrage leveren aan:
– Kinderen met een moeizame start in het leven (vroeggeboorte, complicaties bij geboorte, huilbaby)
– Kinderen die (licht)traumatische ervaringen hebben opgedaan (bijvoorbeeld ziekenhuisopname, verlies van een dierbare, grote veranderingen / veel wisselingen, getuige van geweld
– Kinderen van ouders die last hebben (gehad) van psychische problemen zoals (postnatale) depressies en / of angsten
– Problemen in de ouder-kind relatie (elkaar niet begrijpen, niet goed aanvoelen of vertrouwen)

Doelen waarbij Sherborne Samenspel ingezet kan worden:
– Het kind meer lichaamsbesef geven en het bewegingsrepertoire uitbreiden
– Het kind leren voelen met zijn of haar lichaam
– Het kind zijn eigen kracht leren kennen en op een juiste manier inzetten
– Het kind durft de controle los te laten en kan meer ontspannen
– Het kind ontwikkelt een gezond zelfvertrouwen
– Het kind leert op positieve wijze relaties aan te gaan
– Ouders en kind kunnen met elkaar genieten
– Ouders en kind doen met elkaar nieuwe, prettige ervaringen op
– Ouders leren te kijken naar wat hun kind laat zien (o.a. met lichaamstaal) en stemmen hier op af
– Het kind ervaart lichamelijke betrouwbaarheid en emotionele beschikbaarheid van ouders
– De veilige hechtingsrelatie bevorderen

Werkwijze
Tijdens de sessies gaan ouders en kinderen kennis maken met verschillende bewegingsspelvormen die afgestemd worden op de belevingswereld van het kind. De diverse spelvormen hebben een therapeutische opbouw. We starten met bewegingsvormen waarbij het kind en ouder zich vertrouwd voelen en zullen we door kleine veranderingen een overgang maken naar een andere belevingsvorm of manier van contact maken.

Bij Sherborne Samenspel gaat het nooit om het presteren. Er is geen goed of fout. Het gaat om contact, plezier en individuele groei. De begeleider van de sessies let scherp op de lichaamstaal, de reacties en initiatieven van het kind. Daarnaast is er veel aandacht voor afstemming van ouders op hun kind en voor wederkerigheid. Ouders worden actief bij de spelvormen betrokken zodat zij de bewegingspedagogiek zelf ervaren en hier thuis vervolg aan kunnen geven.

Samen met ouders stemmen we af waar de behoeftes liggen en zullen we ook afspraken maken om samen videobeelden terug te kijken en te bespreken.